OPĆI UVJETI POSLOVANJA

UVODNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) reguliraju poslovni odnos između društva BLACHERE ILLUMINATION – GOSPODARI SVJETLA d.o.o., sa sjedištem u  Hrastina Samoborska (Grad Samobor), Petrova ulica 43, OIB: 65652540866, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080749176, kao prodavatelja i/ili najmodavca i/ili pružatelja usluge, s jedne strane (dalje u tekstu: Gospodari svjetla ili Mi, Naš) i kupca, i/ili najmoprimca i/ili primatelja usluge, s druge strane (dalje u tekstu: Klijent ili Vi, Vaš) i to osobito trenutak sklapanja ugovora, predmet ugovora, način isporuke ili preuzimanja, plaćanje, materijalne nedostatke, otkaz, ali i sve druge elemente ugovornog odnosa u vezi s proizvodima/uslugama Gospodara svjetla.

Gospodari svjetla u okviru svog poslovanja Klijentima pružaju sljedeće usluge:

– prodaja svjetlosnih ukrasa za razne prigode (božićne dekoracije, ljetne dekoracije, prigodne dekoracije za Valentinovo, Uskrs, vjenčanja, itd.);

– najam svjetlosnih ukrasa za razne prigode (božićne dekoracije, ljetne dekoracije, prigodne dekoracije za Valentinovo, Uskrs, vjenčanja, itd.);

– montaža i demontaža svjetlosnih ukrasa na odabranoj lokaciji Klijenta;

– skladištenje svjetlosnih ukrasa;

– servis svjetlosnih ukrasa;

– prijevoz svjetlosnih ukrasa,

dalje u tekstu zajedno: Usluge ili svaka pojedinačno Usluga).

Klijent može biti svaka pravna i fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost.

Na ugovorni odnos između Gospodara svjetla i Klijenta primjenjuju se ovi Opći uvjeti,  u onom obliku i sadržaju, koji je na snazi u trenutku sklapanja ugovora.

Gospodari svjetla i Klijent svoj ugovorni odnos mogu suglasno urediti i na drugačiji način, odnosno moguće je odstupanje od nekog od ovdje navedenih pravila/uvjeta, ali svako odstupanje nužno je dogovoriti u pisanom obliku. U slučaju da ugovor sklopljen u pisanom obliku odstupa od ovdje propisanih pravila/uvjeta, primjenjuje se takav pojedinačni ugovor koji su sklopili Gospodari svjetla i Klijent.

SKLAPANJE UGOVORA

Nakon što Klijent zatraži ponudu za traženu Uslugu ili Usluge, Gospodari svjetla će Klijentu dostaviti ponudu koja će sadržavati specifikaciju naručene Usluge (opis, količina), iznos naknade koju Klijent treba platiti Gospodarima svjetla te ostale bitne elemente za predmetni ugovorni odnos.

Prihvat ponude od strane Klijenta mora biti izjavljen u pisanom obliku (email komunikacija udovoljava pretpostavkama pisanog oblika).

Ugovor između Klijenta i Gospodara svjetla (dalje u tekstu: Ugovor) stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada Klijent prihvati ponudu Gospodara svjetla, osim ako je na Ponudi ili u okviru pisane komunikacije između Gospodara svjetla i Klijenta naznačeno da je uvjet za sklapanje Ugovora uplata određenog iznosa predujma ili naknade u određenom iznosu, u tom slučaju za stupanje Ugovora na snagu potrebna je uplata predujam odnosno naknade.

U određenim slučajevima nakon prihvata Ponude, Gospodari svjetla i Klijent će sklopiti pojedinačni ugovor u pisanom obliku kojim ugovorom će detaljnije biti uređeni svi elementi njihovog ugovornog odnosa. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i dopunjuju na takav ugovor u mjeri kojoj je nužno potrebno (ako neki element poslovnog odnosa nije uređen pisanim ugovorom, a javi se potreba za primjenom). U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i takvog ugovora, primjenjuje se ugovor.

PREDMET UGOVORA

Ponuda Gospodara svjetla sadržava bitne elemente ugovornog odnosa između Klijenta i Gospodara svjetla te je ista obvezujuća za obje ugovorne strane nakon prihvata od strane Klijenta.

Gospodari svjetla su Klijentu dužni isporučiti odnosno pružiti Uslugu koja je specificirana u Ponudi, a Klijent je dužan za isporučenu Uslugu Gospodarima Svjetla isplatiti naknadu naznačenu u Ponudi, i to u ugovorenim rokovima dospijeća.

Ako rok dospijeća naknade nije naveden u Ponudi i/ili ugovoru, Klijent je dužan naknadu platiti Gospodarima svjetla najkasnije 30 dana od dana primitka računa.

Svi iznosi naknada izraženi su bez PDV-a te se isti dodatno obračunava prema stopi važećoj u trenutku izdavanja računa.

USLUGA NAJMA

U okviru usluge najma svjetlosnih ukrasa Gospodari svjetla predaju Klijentu svjetlosne ukrase na uporabu tijekom ugovorenog perioda. Ugovoreni period najma svjetlosnih ukrasa može biti izražen kroz tjedne, mjesece ili kroz sezone.

Ako je u okviru usluge najma ugovoreni period trajanja najma definiran kao sezona u tom slučaju sezona podrazumijeva period božićnih i novogodišnjih blagdana koji traje od početka studenog pa sve do polovice siječnja naredne godine.

Ako je najam svjetlosnih ukrasa ugovoren za period sezone, to znači da Klijent nema pravo uporabe svjetlosnih ukrasa izvan perioda trajanja sezone.

Gospodari svjetla jamče za ispravnost odnosno podobnost Svjetlosnih ukrasa za ugovorenu uporabu tijekom ugovorenog perioda najma.

Za vrijeme trajanja najma, Klijenta obvezuju sljedeća pravila:

Klijentu nije dozvoljeno svjetlosne ukrase dati u podnajam trećim osoba.

Klijent je obvezan svjetlosne ukrase rabiti u skladu s njihovom uobičajenom namjenom (dekoracija/ukrašavanje) i isključivo tijekom ugovorenog perioda, uvijek primjenjujući pažnju dobrog gospodarstvenika.

Klijent ne smije vršiti nikakve modifikacije, popravke ili bilo kakve druge zahvate na svjetlosnim ukrasima. Ove radnje može obavljati isključivo servisna služba Gospodara svjetla odnosno osoba koju Gospodari svjetla za to odrede. Za bilo kakve intervencije Klijenta ili treće osobe na svjetlosnim ukrasima, potrebna je pisana suglasnost Gospodara svjetla.

Klijent je dužan poduzeti sve potrebne mjere kako bi onemogućio da treće osobe neovlašteno pristupaju svjetlosnim ukrasima. Ako uslijed takvog neovlaštenog pristupa nastane šteta bilo na Svjetlosnim ukrasima ili trećim osobama, Klijent snosi isključivu odgovornost za istu.

Klijent je dužan na kraju ugovorenog perioda najma vratiti Gospodarima svjetla svjetlosne  ukrase u količini i stanju u kakvom su bili u vrijeme isporuke, tehnički ispravne i bez ikakvih oštećenja, s time da Klijent ne odgovara istrošenost Svjetlosnih ukrasa nastalu redovitom uporabom.

Klijent je dužan na kraju ugovorenog perioda najma Gospodarima svjetla vratiti uredno zapakirane svjetlosne ukrase, što znači posložene i bez zapetljanja. U slučaju ako su svjetlosni ukrasi vraćeni zapetljani i/ili pomiješani, uslijed čega Gospodari svjetla moraju uložiti dodatne sate rada kako bi svjetlosne ukrase posložili prije vraćanja u skladište, Gospodari svjetla imaju pravo naplatiti takve dodatne sate rade svojih zaposlenika prema njihovom važećem cjeniku. U slučaju naplate temeljem ove odredbe Gospodari svjetla će o tome obavijestiti Klijenta u roku od 30 dana od dana izvršenog povrata svjetlosnih ukrasa.

Ako Klijent vrši montažu i/ili demontažu svjetlosnih ukrasa, bilo sam ili posredstvom trećih osoba, dužan je pridržavati se svih uputa za rukovanje svjetlosnim ukrasima i pravila struke. Klijent je odgovoran Gospodarima svjetla za svaku štetu koja nastane na svjetlosnim ukrasima uslijed nestručnog rukovanja svjetlosnim ukrasima prilikom montaže ili demontaže.

U određenim slučajevima Gospodari svjetla su ovlašteni  tražiti instrument osiguranja kojim će Klijent osigurati dobro izvršenje svoje obveze odnosno da će montaža i demontaža biti izvršena u skladu s pravilima struke.

Ako Klijent tijekom trajanja najma sam vrši skladištenje svjetlosnih ukrasa (između perioda korištenja) odgovoran je da se skladištenje vrši u za to prikladnom i sigurnom prostoru te je obvezan poduzeti sve potrebne mjere i radnje radi očuvanja svjetlosnih ukrasa u uporabnom stanju. Gospodari svjetla u svakom trenutku imaju pravo kontrole i nadzora nad uvjetima u kojima se skladište njihovi svjetlosni ukrasi tijekom perioda najma.

Ako su Gospodari Svjetla i Klijent ugovorili da Klijent tijekom trajanja razdoblja najma ima pravo zamjene određenog svjetlosnog ukrasa, to podrazumijeva da Klijent ima pravo izabrati svjetlosni ukras istog cjenovnog ranga kao što je svjetlosni ukras koji se mijenja, a izbor se vrši između svjetlosnih ukrasa koji su dostupni u trenutku zamjene. Za određivanje cjenovnog ranga primjenjuje se cjenik Gospodara svjetla koji je na snazi u trenutku zamjene.

OTKAZ UGOVORA O NAJMU

Gospodari svjetla imaju pravo jednostrano otkazati ugovor o najmu s trenutnim učinkom slanjem obavijesti o otkazu poštom preporučeno na adresu sjedišta Klijenta, s time da se dan predaje obavijesti pošti smatra danom primitka, u sljedećim slučajevima kršenja ugovornih obveza:

– ako Klijent niti nakon opomene ne izvršava obvezu plaćanja bilo kojeg dijela naknade u skladu s ugovorenom dinamikom plaćanja;

– ako postupa protivno odredbama ovih Općih uvjeta ili ugovora, a svoje postupanje nije uskladio u primjerenom roku (maksimalno 15 dana) niti nakon pisane opomene Gospodara svjetla;

U slučaju da Gospodari svjetla jednostrano otkažu ugovor o najmu temeljem ove odredbe Općih uvjeta smatrat će se da su uredno izvršili sve svoje ugovorne obveze do kraja ugovorenog razdoblja te su ovlašteni izdati jednokratan račun za preostale, a nedospjele iznose naknade, a s obzirom na to da je riječ o prihodu na koji su prema redovnom tijeku stvari računali (izgubljena zarada).

Klijent nema pravo prijevremeno otkazati ugovor o najmu, osim u slučaju da Gospodari svjetla grubo krše svoje obveze iz ovih Općih uvjeta ili ugovora, a svoje postupanje nisu uskladili niti nakon pisane opomene u kojoj je ostavljen primjeren rok od minimalno 30 dana za usklađenje.

Minimalni nedostaci na svjetlosnim ukrasima ili ako postoji spor oko uzroka nedostatka ne smatraju se osnovama za otkaz ugovora o najmu od strane Klijenta.

U slučaju da Klijent neopravdano otkaže ugovor o najmu prije isteka ugovorenog razdoblja, Gospodari svjetla i u tom slučaju imaju pravo izdati jednokratan račun za preostale, a nedospjele iznose naknade do kraja ugovornog razdoblja, a s obzirom na to da je riječ o prihodu na koji su prema redovnom tijeku stvari računali (izgubljena zarada).

USLUGA PRODAJE

U okviru usluge prodaje Gospodari svjetla predaju Klijentu u vlasništvo naručene svjetlosne ukrase, s time da pravo vlasništva na Klijenta prelazi tek nakon što Klijent u cijelosti isplati ugovorenu kupoprodajnu cijenu Gospodarima svjetla.

Gospodari svjetla jamče za ispravnost odnosno podobnost Svjetlosnih ukrasa za ugovorenu uporabu, pod uvjetom da se isti upotrebljavaju u skladu s njihovom redovnom(uobičajenom) namjenom i ovim Općim uvjetima i to za nove svjetlosne ukrase u periodu od 24 mjeseca od dana predaje Svjetlosnih ukrasa Klijentu, a ako su predmet kupoprodaje korišteni (rabljeni) svjetlosni ukrasi u periodu od 12 mjeseci od dana predaje.

SERVIS

Gospodari svjetla nude uslugu servisa (popravka) svjetlosnih ukrasa na kojima se pojavi nedostatak.

USLUGA MONTAŽE I DEMONTAŽE

U okviru usluge montaže Gospodari svjetla montiraju svjetlosne ukrase na lokacijama koje odredi Klijent, u skladu s pravilima struke, primjenjujući pažnju dobrog stručnjaka.

Klijent je dužan osigurati dostupnost priključka električne energije na lokacijama montaže, po pozicijama, i to priključak od 220V. Ako priključak nije odgovarajući, Gospodari svjetla imaju pravo odbiti montažu svjetlosnih ukrasa. Ako zbog određenih okolnosti dostupnog navedenog priključka nije nužna, Gospodari svjetla će o tome izričito obavijestiti Klijenta.

U okviru usluge demontaže Gospodari svjetla demontiraju svjetlosne ukrase s lokacija na kojima se svjetlosni ukrasi nalaze, u skladu s pravilima struke, primjenjujući pažnju dobrog stručnjaka.

Svjetlosni ukrasi koje Gospodari svjetla montiraju i/ili demontiraju mogu biti u vlasništvu Klijenta ili u vlasništvu Gospodara svjetla, a kod Klijenta u najmu.

Gospodari svjetla su ovlašteni uslugu montaže i demontaže vršiti posredstvom trećih osoba s kojima su u poslovnom odnosu, bez bilo kakve dodatne suglasnosti Klijenta.

USLUGA SKLADIŠTENJA

U okviru usluge skladištenja Gospodari svjetla se obvezuju, između perioda uporabe svjetlosnih ukrasa, na prikladan način čuvati svjetlosne ukrase (koje Klijent ima u svom vlasništvu ili višesezonskom/višegodišnjem najmu) te poduzeti sve potrebne mjere i radnje radi očuvanja istih u uporabnom stanju.

Gospodari svjetla svjetlosne ukrase skladište na adresi Medsave 4b, Samobor ili na bilo kojoj dugoj lokaciji prema svom izboru. Gospodari svjetla imaju pravo sami odrediti lokaciju skladišta, osim ako Klijent i Gospodari svjetla lokaciju nisu izričito dogovorili u pisanom obliku.

Klijent ima pravo nadzora nad uvjetima skladištenja jedino uz prethodni dogovor s Gospodarima svjetla.

ISPORUKA I POVRAT SVJETLOSNIH UKRASA

Ako je Klijent preuzeo obvezu preuzimanja svjetlosnih ukrase, koje uzima u najam ili kupuje od Gospodara svjetla, preuzimanje i vraćanje (u slučaju najma) vrši se u skladištu Gospodara svjetla, na adresi Medsave 4b, 10430 Samobor.

Utovar i istovar na lokaciji skladišta Gospodara svijetla uvijek osiguravaju i izvršavaju Gospodari svjetla.

Utovarom svjetlosnih ukrasa smatra se da su Gospodari svjetla izvršili svoju obvezu isporuke.

Gospodari svjetla odgovaraju za prijevoz jedino ako sami vrše prijevoz svjetlosnih ukrasa, ako se prijevoz vrši putem posrednika, neovisno o tome tko ga organizira, Gospodari svjetla ne odgovaraju za učinke i kvalitetu prijevoza.

Istovar svjetlosnih ukrasa na lokaciji isporuke se zasebno dogovara i nije sastavni dio usluge prijevoza koju pružaju Gospodari svjetla. Gospodari svjetla su uslugu istovara na lokaciji isporuke dužni izvršiti jedino ako je takva usluga izričito dogovorena u pisanom oblikom.

U slučaju kada je Klijent odgovoran za utovar svjetlosnih ukrasa na svojoj lokaciji prilikom povrata svjetlosnih ukrasa, utovar je dužan izvršiti pažnjom dobrog gospodarstvenika, uredno, vodeći računa o maksimalnoj iskorištenosti prijevoznog sredstva te sigurnosti svjetlosnih ukrasa prilikom prijevoza. Ako su Gospodari svjetla prijevoz iste količine svjetlosnih ukrasa isporučili korištenjem jednog prijevoznog sredstva, a Klijent zbog nepažnje i neurednosti prilikom utovara ne uspije tu istu količinu svjetlosnih ukrasa utovariti u jedno prijevozno sredstvo, trošak angažiranja dodatnog prijevoza te sve druge s tim povezane dodatne troškove, snosit će Klijent.

RIZIK SLUČAJNE PROPASTI ILI OŠTEĆENJA

Rizik slučajne propasti ili oštećenja svjetlosnih ukrasa prelazi s Gospodara svjetla na Klijenta trenutkom kada Gospodari svjetla utovare svjetlosne ukrase u prijevozno sredstvo, neovisno o tome tko organizira prijevoz. Gospodari svjetla snose rizik prijevoza jedino ako sami vrše prijevoz svjetlosnih ukrasa.

U slučaju najma, na Klijentu je rizik slučajne propasti ili oštećenja sve do povratka svjetlosnih ukrasa Gospodarima svjetla po završetku perioda najma.

OTKLANJANJE MATERIJALNIH NEDOSTATAKA TIJEKOM JAMSTVA

U slučaju da se za vrijeme perioda najma na svjetlosnim ukrasima pojavi nedostatak koji onemogućuje njihovu ugovorenu uporabu, a za koji nije isključena odgovornost Gospodara svjetla u skladu sa sljedećom odredbom ovih Općih uvjeta, Klijent je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 48h obavijestiti o tome Gospodare svjetla i to na email: service@gospodarisvjetla.hr, uz obveznu fotodokumentaciju nedostatka, u protivnom Gospodari svjetla ne odgovaraju za štetu nastalu uslijed nedostatka.

Gospodari svjetla se obvezuju u roku od 2 (dva) radna dana razmotriti prijavu Klijenta te prema svojoj vlastitoj procjeni, a u skladu s okolnostima svakog konkretnog slučaja, u daljnjem roku od 3 (tri) radna dana ukloniti nedostatak bilo popravkom bilo zamjenom svjetlosnih ukrasa koji je/su zahvaćen(i) nedostatkom.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Gospodari svjetla nisu odgovorni i jamstvo se ne primjenjuje ako svjetlosni ukrasi ili neki njihov dio nije podoban za ugovorenu uporabu odnosno ako se na istima pojavi nedostatak uslijed:

– nestručnog rukovanja od strane Klijenta ili osobe koja djeluje za ili prema nalogu Klijenta,

– skrivljenom radnjom trećih osoba, što uključuje, ali se ne ograničava na krađu, namjerno uništenje, itd.,

– izloženosti ekstremnim nepovoljnim vremenskim uvjetima (uključujući snažan vjetar, tuču, udar groma, snježni nanosi, itd),

u tim slučajevima Klijent snosi odgovornost prema Gospodarima svjetla prema sljedećoj odredbi ovih Općih uvjeta.

ODGOVORNOST KLIJENTA ZA ŠTETU

Klijent odgovara Gospodarima svjetla za svu štetu na svjetlosnim ukrasima koja nastane tijekom perioda najma uslijed:

– nestručnog rukovanja od strane Klijenta ili osobe koja djeluje za ili prema nalogu Klijenta,

– skrivljenom radnjom trećih osoba što uključuje, ali se ne ograničava na krađu, namjerno uništenje, itd.

– izloženosti ekstremnim nepovoljnim vremenskim uvjetima (uključujući snažan vjetar, tuču, udar groma, snježni nanosi, itd),

– slučajne propasti ili oštećenja svjetlosnih ukrasa.

Ako Gospodari svjetla utvrde da svjetlosni ukras ili neki njihov dio ima nedostatak koji je zadobiven tijekom uporabe kod Klijenta, a za koji je Klijent odgovoran u skladu s ovom odredbom, Gospodari svjetla će najkasnije u roku od 30 dana od dana demontaže odnosno izvršenog povrata o uočenom nedostatku obavijestiti Klijenta te mu izdati račun za takav dio svjetlosnih ukrasa i to prema jediničnoj cijeni svakog pojedinog novog dijela svjetlosnih ukrasa ili za popravak dijela ukrasa, prema svom važećem cjeniku.

U slučaju spora oko toga od čega potječe uzrok nedostatka, odluku o tome donijet će neovisna stručna osoba (vještak), koju strane imenuju suglasno, a u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora oko osobe vještaka istog će imenovati Gospodari svjetla. Trošak vještačenja podmiruje ona strana za koju se vještačenjem utvrdi da je odgovorna za nedostatak.

Klijent za cijelo vrijeme trajanja najma preuzima punu odgovornost za svaku štetu koja se može dogoditi osobama i imovini kao posljedica neadekvatne uporabe svjetlosnih ukrasa ili neadekvatnog rukovanja istima. Gospodari svjetla se kao vlasnici izričito oslobađaju svake odgovornosti za štete nastale s tih osnova.

PREUZIMANJE NEPOSREDNOG POSJEDA

Gospodari svjetla imaju pravo preuzeti svjetlosne ukrase natrag u svoj samostalan i neposredan posjed odnosno ne ih predati Klijentu sa skladišta, ako Klijent ima bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno dugovanje prema Gospodarima svjetla, po bilo kojoj osnovi koja proizlazi iz njihovog ugovornog odnosa te dodatno u takvom slučaju Gospodari svjetla imaju pravo na prijevremeni otkaz ugovora o najmu uz sve posljedice prijevremenog otkaza propisane ovim Općim uvjetima.

PROMIDŽBENI MATERIJALI

Klijent sklapanjem ugovora daje suglasnost da Gospodari svjetla fotografiraju lokacije i objekt na kojem se nalaze svjetlosni ukrasi te da takve fotografije koriste u svojim promidžbenim materijalima (katalozima, prospektima, listama referenci, itd.), webu i na društvenim mrežama.

Ako Klijent nije suglasan s takvim korištenjem dužan je u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovora (prihvata ponude) izjaviti svoje protivljenje, u suprotnom smatra se da je suglasan s ovdje opisanim fotografiranjem u svrhu promidžbe.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Gospodari svjetla u svrhu sklapanja ugovora od Klijenta mogu prikupiti sljedeće osobne podatke: ime i prezime, OIB, ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe, email adrese za kontakt.

Osobni podaci se prikupljaju u svrhu izvršenja ugovora odnosno pružanja Usluge.

MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

Ugovorne strane sve sporove proizašle iz ili u vezi s Uslugama koje pružaju Gospodari svjetla obvezuju se prvo pokušati riješiti sporazumno. Ako u tome ne uspiju, za spor će biti stvarno nadležan sud u Zagrebu, a mjerodavno pravo bit će pravo Republike Hrvatske.

IZMJENA OPĆIH UVJETA

Gospodari svjetla imaju pravo izmijeniti ove Opće uvjete u bilo koje vrijeme.

Klijent podliježe Općim uvjetima koji su na snazi u trenutku kada mu Gospodari svjetla dostave ponudu za Uslugu.

Ovi Opći uvjeti objavljeni su, stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 31. svibnja 2024. godine